Индекс | Предложете нова страница | Корекции
Пребарувај:  во: 

Државни институции

Главна страница > Државни институции

Веб страници

резултатите се подредени според: име · опис · популарност
Macedonian Information Society Conference
Агенција за стоковни резерви на Република Македонија.
Главна задача на Бирото за заштита на индустриска сопственост е заштита на индустриска сопственост. БЗИС нуди пребарување во домашните и странските бази на податоци на патенти, жигови, индустриски дизајн и ознаки на потекло на производи; Советува и нуди експертски мислења за преставниците од компаниите; Организира советувања, семинари и курсеви од областа на индустриската сопственост; Регистрира договори за лиценца; Води листа на регистрирани застапници за заштита на индустриската сопственост; Организра презентација на македонските пронаоѓачи на светските изложби на пронајдоци.
Бирото за развој на образованието е соработник во унапредувањето на воспитно-образовната дејност во градинките и во основните и средните училишта.
Влада на Република Македонија. Содржи информации за македонската Влада, нејзините членови и организација.
Водостопанска основа на РМ
Водостопанство на Македонија.
Оваа канцеларија е формирана за да ги информира и им пружи помош на граѓаните со официјалната процедура при добивањето на одредени документи од надлежните министерства или општината, пред се да пружи правна помош на граѓаните при поднесување на барања, жалби и иницијативи од нивна страна.
Дирекцијата за радијациона сигурност воспоставува систем за контрола врз сите извори на јонизирачко зрачење, обезбедува соодветна заштита на населението, општеството и животната средина од штетните влијанија на јонизирачкото зрачење. Потоа врши надзор на овластени технички сервиси, правни лица и поединци кои поседуваат извори на јонизирачко зрачење на територијата на Република Македонија,исто така издава и одзема дозволи за вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење.
Архивот го собира, обработува, заштитува и публикува документарното богатство на нашиот народ, преку кое се следи и проучува културно-историскиот и општествено-политичкиот развој на Република Македонија, односно го држи клучот на паметењето на нацијата.
Државниот завод ги врши геодетските работи и запишувањето на правата на недвижностите.
Државниот завод за ревизија (ДЗР) е основан од Собранието на Република Македонија со Закон за државна ревизија донесен во 1997 година и дополнувањата во 2001 година. Според Законот за државна ревизија, Државниот завод за ревизија е независна ревизорска институција.
Државен завод за статистика
Страници кои потекнуваат од 2004 година.
Мисија: На сите заинтересирани страни да им понуди aкредитација согласно пропишаните правила во закон, пропис или стандард и почитување на принципите на акредитација.
Дејноста на Јавното претпријатие е стопанисување со станбениот и деловниот простор на Република Македонија врз кој права, обврски и одговорности во однос на располагањето и управувањето има Република Македонија.
Јавно претпријатие Македонска радиодифузија.
Канцеларија за заштита на озонската обвивка
Одамна запоставени страници. Изгледа дека се наменети првенствено за странците кои се интересираат за информациската технологија во Македонија.
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи.
Комисија за хартии од вредност.
Народниот правобранител е независна, самостојна, професионална и стручна институција и во извршувањето на функциите и надлежностите пред се ги почитува принципите на објективност, непристрасност, одговорност, чесност, совесност, ажурност, итност, експедитивност, партиска неприпадност, еднаквост во заштитата на правата и слободите на граѓаните без разлика на пол, боја, раса, вера, партија и слично.
Стара верзија на официјален домен на народниот правобранител.
Народна банка на Република Македонија. Одлични ресурси за фирмите и организациите и редовно ажурирана курсна листа.
Проектот Информациска инфраструктура бaзирана на веб е инициран во 2001 година од Фондацијата Институт отворено општество - Македонија и УНДП како проект кој иницијално се имплементира во 15 општини во Република Македонија.
Основен суд Кавадарци.
Основен суд Штип
Претседател на Република Македонија
Специфичната географска положба на Република Македонија овозможила низ овие простори да поминуваат разни народи, а со тоа и да оставаат бројни цивилизациски и културни вредности. Таа е во центарот на Балканот, кој претставуваа врска меѓу Европа и Азија - два континента со кои во голем дел е поврзана историјата на старите народи. Низ Македонија минувале важни комуникации што го поврзувале Истокот и Западот, каде се судирале различни погледи на животот и светот, каде што се раѓале нови идеи. Големиот број на споменици на територијата на Република Македонија, со своето богатство го претставуваат континуитетот на борбата на еден народ кој низ вековите успеал да се одржи, но и да ги зачува својата традиција и култура. Сите тие споменици се непресушен извор за нашата историја.
Републички завод за здравствена заштита.
Членството на Република Македонија во Европската Унија претставува јасно и недвосмислено изразен стратешки интерес и приоритетна цел на Република Македонија. Како дел од активностите за приближување кон ЕУ, Владата на Република Македонија на 6 септември 2004 година ја усвои Националната стратегија за европска интеграција. Особено важно е што оваа стратегија ја поддржа и Собранието на Република Македонија преку Комисијата за европски прашања. Со тоа околу неа има општ политички консензус.
Скопје самит на водачите на југо-источнитот европски кооперативен процес.
Собрание на Република Македонија.
Совет за радиодифузија на Република Македонија. Содржински многу богати страни.
Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство. Управа за ветеринарство.
Министерство за финансии. Управа за јавни приходи.
Веб страници на македонската управа за цивилна воздушна пловидба.
Уставен суд на РМ
Активностите на фондот се насочени кон помагање на имплементацијата на приоритетните проекти од областа на заштита на воздухот; заштита на водата; заштита на почвата; заштита на биодиверзитетот; подигањето на свеста на граѓаните; подршка на активностите на невладините еколошки организации; отстранувањето на штети од еколошки хаварии; стимулирање на издавачката дејност, списанија, нужни трудови и проекти во заштита на животната средина; партиципирање во постдипломски студии и едукација на кадри во заштита на животната средина; подршка на изготвувањето на ЛЕАП-ите и нивна имплементација во единиците на локалната сомоуправа.
Фонд за земјоделство
Фонд за земјоделство
Фонд за национални и регионални патишта. Содржи мапи со патиштата во Македонија.
Фондот е основан во јануари 1997 година како Фонд за осигурување на штедни влогови акционерско друштво Скопје, во согласност со важечкиот Закон за банки и штедилници.
Хидрометеоролошки завод на Македонија. Страните се сеуште во изградба и нудат основни информации за заводот.
Детални информации за дејноста и законските прописи.
бул.К.Ј.Питу 1, Комплекс банки б.б., Скопје.

сакам ова да ми биде почетна страница | индекс на македонските страници | додади страница во директориумот
портал | вести | електронска пошта | директориум | дискусиони групи | мултимедија | верзија за мобилни уреди | за нас
© 1999 - 2014 Zoran Gligorov, Zdravko Stafilov.